Figure of Guanyin porcelain "blanc de chine" Dehua kilns Fujian province 17 / 18th century

Main Image

Figure of Guanyin porcelain "blanc de chine" Dehua kilns Fujian province 17 / 18th century


Additional images