brushpot "blanc de chine porcelain with reticulated decor - Dehua kilns Fujian province - Kangxi period 1622/1722

Main Image

brushpot "blanc de chine porcelain with reticulated decor - Dehua kilns Fujian province - Kangxi period 1622/1722


Additional images