guanyin "blanc de chine" porcelain - Dehua kilns Fujian province - Kangxi period 1662/1722 -

Main Image

guanyin "blanc de chine" porcelain - Dehua kilns Fujian province - Kangxi period 1662/1722 -


Provenance: Jacqueline Polles Collection

Additional images