small water-drop showing child on a Buffalo - Blanc de Chine porcelain - Dehua kilns Fujian province - 18 century -

Main Image

small water-drop showing child on a Buffalo - Blanc de Chine porcelain - Dehua kilns Fujian province - 18 century -


Additional images