Cockerel figure in "Blanc de Chine" porcelain - Kilns of Dehua Fujian province - Kangxi period 1662/1722

Main Image

Cockerel figure in "Blanc de Chine" porcelain - Kilns of Dehua Fujian province - Kangxi period 1662/1722


Additional images